24 Mayıs 2008 Cumartesi

Selçuk Karaman ın Son Kıyağı...

Emre Kayan
 • Öğretim Teknolojisi ve iletişim (Öğr tek mat gel H ibrahim Yalın 11-16)
 • Görsel Materyal Tasarımı (Öğr tek mat gel H ibrahim Yalın 105-113)
 • Uzaktan Eğitim (Öğr tek mat gel H ibrahim Yalın 202-209)
Selçuk Kurt
 • Adler ve Bireysel Psikoloji
 • Felsefeler(idealalizm, realizm, existentializm, pragmatizm
 • Eğitim felsefeleri (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık…)
Emine Arzık
 • Benlik (İnsancıl-Hümanist) Gelişimi
 • Maslow ve İhtiyaçlar Hiyerarşisi
 • Rogers ve Benlik (Fenomenolojik) Kuramı
Duygu Duman
 • Kohlberg’in Ahlak Gelişim kuramı
 • Gilliganın Ahlak Gelişim kuramı
 • J.Dewey’e göre Ahlak Gelişim
Banu Aksoy
 • Piaget’in Ahlak Gelişim kuramı
 • Freud’a göre bazı bireysel durumlar
 • Erikson ve Psiko-sosyal Gelişim kuramı
Merve Yüksel
 • Piaget’e göre dil gelişimi aşamaları
 • Dil gelişiminde belirli özellikler ve Kavramlar
 • Kişilik gelişimi
Cihat Özdemir
 • Dil gelişimi ile ilgili Yaklaşımlar
 • Bilişsel Gelişim yaklaşımlarının Karşılaştırılması
 • Vygotsky’e göre Bilişsel gelişime etkisi olan faktörler
Hanifi Aksakal
 • Piagete göre bilişsel gelişimin temel kavramları
 • Piagetin bilişsel gelişim dönemleri ve Özellikleri
 • Brunerin Bilişsel Gelişim Dönemleri
Kenan Danışır
 • Piagete göre bilişsel gelişim
 • Gelişimin Görevleri
 • Fiziksel ve Psikomotor Gelişim
Mutlu Aydın
 • Gelişim (Gelişme) ve Gelişimde temel kavramlar
 • Gelişimi etkileyen Faktörler
 • Gelişimin İlkeleri
Kemal Beker
 • Eğitim psikolojisinin Bilgi toplama (araştırma ) yöntemleri
 • Nöro-biyolojik yaklaşım
 • İnsancıl Hümanist Yaklaşım
Gürkan Yıldırım
 • Psiko-analitik yaklaşım (Psikodinamik yaklaşım)- psiko sosyal gelişim
 • Bilişsel (Kognitif) yaklaşım
 • Davranışçılık
Zeynep Kılıç
 • Fonksiyonolist akım (işlevselcilik)
 • Yapısalcılık
 • Dolaylı olarak öğrenciye dönük rehberlik hizmetlerinden
  Konsültasyon (müşavirlik)
  Anne baba tutumları (itici tutum, yetkinci tutum,
  aşırı koruyucu tutum, aşırı hoşgörülü ve şımartıcı tutum,
  tutarsız tutum, otoriter (baskıcı) tutum, demokratik tutum)
Meryem Akçayır
 • Psikolojik Danışma Hizmetleri
  Psikolojik danışma teknikleri (Açıklama, onaylama,
  duyguları yansıtma, yüzleştirme, yorumlama, destekleme,
  cesaret verme, soru sorma, bilgi verme)
 • Psikolojik danışma kuramları – part 1
  • Psikoanalitik danışma kuramı (serbest çağrışım, transfer, yorumlama)
  • Hümanist danışma kuramı (benlik kavramı, maslow)
  • Bilişsel danışma kuramı
 • Psikolojik danışma kuramları – part 2
  • Akılcı- duygusal davranışçı danışma kuramı
  • Varoluşçu danışma kuramı
  • Gestalt (biçim ruh bilimi) danışma kuramı
  • Fenomenolojik (algısal-görüngüsel) danışma kuramı
Neslihan Şentürk
 • Bireyi Tanıma Hizmetleri - Test dışı teknikler – part 3
  Başkalarını tanılarına dayalı teknikler (sosyometri, kimdir bu, sosyal uzaklık ölçeği)
 • Bireyi Tanıma Hizmetleri - Test dışı teknikler – part 4
  Etkileşime dayalı teknikler (Görüşme, ev ziyaretleri, drama ve oyun etkinlikleri)
 • • Oryantasyon (alıştırma)
  • Bilgi toplama ve bilgilendirme
  • Yöneltme ve yerleştirme
  • İzleme ve değerlendirme hizmetleri
İrfan Erdaş
 • Bireyi Tanıma Hizmetleri - Test dışı teknikler – part 2
  Kendini anlatma teknikler (otobiyografi, arzu listesi, zaman cetveli, problem tarama listeleri, anket)
 • Bireyi Tanıma Hizmetleri - Test dışı teknikler – part 1
  Gözleme dayalı teknikler (gözlem listeleri, özellik kayıt çizelgeleri, anekdot (olay) kaydı, derecelendirme ölçekleri)
 • Bireyi Tanıma Hizmetleri - Ölçmeye dayalı test teknikleri
  (yetenek testleri, başarı testleri, tutum (envanter) testleri, kişilik testi, ilgi envanteri)
Sara İncesu
 • Birey sayısına göre rehberlik
  • Bireysel rehberlik
  • Grup rehberliği
 • Temel işlevlerine göre rehberlik – part 1
  • Uyum sağlayıcı rehberlik
  • Yöneltici rehberlik
  • Ayarlayıcı rehberlik
 • Temel işlevlerine göre rehberlik – part 2
  • Gelişimsel rehberlik
  • Önleyici rehberlik
  • Tamamlayıcı rehberlik
Oğuz DELİCE
 • Problem alanlarına göre rehberlik
  • Eğitsel rehberlik
  • Mesleki rehberlik
  • Kişisel rehberlik
 • Öğretim basamaklarına göre rehberlik
  • Okul öncesi eğitimde rehberlik
  • İlköğretim rehberlik
  • Ortaöğretim rehberlik
  • Yükseköğretim rehberlik
 • Hizmet alanlarına göre rehberlik
  • Eğitim alanında rehberlik
  • Sağlık alanında rehberlik
  • Sosyal yardım alanında rehberlik
  • Endüstri alanında rehberlik
Öztürk Doğan
 • ÖKH (Öğrenci Kişilik Hizmetleri) – part 2
  • Özel Yetiştirme Hizmetleri
  • Özel Eğitim Hizmetleri
  • Sosyal Kültürel Hizmetleri
 • ÖKH (Öğrenci Kişilik Hizmetleri) – part 1
  • Sağlık Hizmetleri
  • Sosyal Yardım Hizmetleri
  • Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri
 • Rehberliğin tanımı, amacı
  Rehberliğin ilkeleri
Serdar Gültekin
 • Öğrenen ile ilgili faktörler(türeözgü hazır oluş,olgunlaşma,
  genel uyarılmışlık hali)
 • Öğrenmeyi etkileyen faktörler
 • Öğrenme nedir, öğrenmenin genel kavramları(içgüdü,refleks,
  geçisi davranışlar,tepki,performans)
Levent Bildirici
 • Öğrenen ile ilgili faktörler(güdü,eski yaşantılar,dikkat)
 • Öğrenme yöntemi ile ilgili faktörler(konunun yapısı,zaman,
  geri bildirim)
 • Öğrenme malzemesi ile ilgili faktörler(algısal ayırtdicilik,
  anlamsal çağrışım,kavramsal gruplama)
Selçuk Kaya
 • Pekiştirme Tarifeleri(Sürekli Pekiştirme,Aralıklı pekiştirme...)Premack İlkesi, Sembolik pekiştirme, Koşullu Anlaşma,etkinin Yayılması, Pekiştirme-Karşı pekiştirme, Pekiştirme İlkeleri,Ceza
 • Edimsel Koşullanma,pekiştime(olumlu,olumsuz pekiştirme;
  birincil ikincil pekiştireç)
 • Klasik Koşullanma,kalsik koşullanmanın temel kavramları(koşulsuz,koşullu,nötr uyarıcı...),Koşullanma İlkeleri(bitişiklik,sönme…)Koşullu Tepkileri ortadan Kaldırma yoları(alışma..sistematik duyarsızlaştırma)
Leyla Suyabatmaz
 • Edimsel Koşullanmanın temel Kavramları(kademeli yaklaştırma, Sistematik Duyarsızlaştırma, Batıl İnanç,gizil öğrnme,zamanlama,Genelleme ayırt etme, kendini gerçekleştiren kehanet,kaçma kaçınma koşullanması, kendiliğinden geri gelme ), programlandırılmış öğretim
 • İşaret Öğrenme,Sosyal Öğrenme,sosyal Öğrenmenin aşamaları(dikkat,hatırlama,uygulama,güdülemev pekiştirme, Özyeterlilik ve özdüzenleme) Sos. Öğrenme İlkeleri(karşılıklı belirleyicilik…), Sos Öğrenmeyi tkilyen tmenler(Gözlemcinin, modelin, davranışın Özellikleri)Modelden kazanılan Dolaylı yaşantılar(Dolaylı Pekiştirme,duygusallık,ceza,güdüleme)
 • Gestalt yaklaşım, gestalt Kuarmının Öğrenme Türleri(Kavrama yoluyla, Gizil Öğrenme),Öğrenm Yolları(Alışma,zberleme,şartlanma,sınama-yanılma,taklit yoluyla,kavrama,gizil öğrenme,akıl yürütme)
Güler Karaman
 • Bilgiyi İşleme Kuramı(Dikkat,Algılama,kodlama,depolama,geri getirme), Bilişsel Öğrenme Türleri(Sözel Bilgileri öğrenme, kavram öğrenme,ilke, problem çözmeyi öğrenme), Gagne
 • İnsancıl Öğrenme(maslow,rogers;ihtiyaçlar hiyerraşisi,
  benlik kuramı)
 • tam Öğrenme stratejisi,programlı öğrtim ve tam öğrnmenin
  karşılaştırılması,işbirlikli öğrenme
Yasemin Zeynep Engin
 • araştırma inceleme yoluyla öğretim,düşünme becerileri(yaratıcı düşünme,leştirel düşünme,yansıtıcı düşünme), Aktif Öğrenme
 • Sunuş yoluyla öğretim stratejisi, buluş Yoluyla Öğretim
  Stratejisi, Bu stratejilerin karşılaştırılması
 • Çoklu zeka Yaklaşımı Kuramı,yapılandırmacı
  öğretmen öğrenme kuramı
Fatmanur Bire
 • Anlatım yöntemi(bu yöntemin etkisi dikkat edilecek hususlar),tartışma yöntemi(münazara,panel,sempozyum...),örnek olay
 • Gösterip Yaptırma Yöntmi, deney Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi,
  proje tabanlı öğretim
 • Beyin fırtınası,Gösteri,Soru Cevap, Rol yapma,
  Drama yöntemi
Büşra Demirci
 • Ahlak Gelişimi(piaget'e göre anlak gelişimi,kohlberg'in ahlak gelişim kuramı, j dewey e göre ahlak gelişimi)
 • Gezi, gözlem,,görüşme, uzman daveti, sergi,ödev, oyun
 • 1. Ölçme Türleri
  - Doğrudan
  - Dolaylı
  -Türetilmiş
  2. Ölçmede Birim
  - Eşitlik
  - Genellik
  -Kullanışlılık
Selman Çorakçıoğlu
 • Değerlendirme
  1. Değerlendirme Türleri
  - Amacına Göre
  - Ölçütüne Göre
  2. Değerlendirmede Kullanılan Ölçütler
 • Ölçek ve Ölçek Türleri
  -Sınıflama Ölçekleri
  -Sıralama Ölçekleri
  -Eşit Oranlı Ölçekler
  -Eşit Aralıklı Ölçekler
 • Ölçmede Hata
  - Sabit hatalar
  - Sistematik hatalar
  - Tesadüfi hatalar
  Hata Kaynakları
  - Ölçmeciden kaynaklanan hatalar
  - Ölçme aracından kaynaklanan hatalar
  - Ölçme işleminin yapıldığı ortamdan kaynaklanan hatalar
  - Ölçme işleminin yapıldığı gruptan kaynaklanan hatalar
Nurşen Küçüksüleyman
 • Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Teknik Özellikler
  - Güvenirlik
  - Geçerlik
  - Kullanışlılık
 • Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
  1. Bilişsel alandaki davranışların ölçülmesinde kullanılan araçlar
  2. Duyşsal alandaki davranışların ölçülmesinde kullanılan araçlar
  3. Devinişsel alandaki davranışların ölçülmesinde kullanılan araçlar
 • Test Hazırlama Süreci
  Testlerin Sınıflandırılması
Sinan Üst
 • Ölçme Sonuçları Üzerine İstatistiksel İşlemler
  1.Test İstatistikleri
  - Merkezi Eğilim Ölçüleri
  - Merkezi Dağılım Ölçüleri
 • Ölçme Sonuçları Üzerine İstatistiksel İşlemler
  2.Madde İstatistikleri
  - Madde güçlük indeksi
  - Madde ayırt edicilik gücü indeksi
  - Madde varyansı
  - Madde standart sapması
  - Madde güvenirlik indeksi
  3. Madde İstatistiklerinden Hesaplanan Test İstatistikleri
  - Aritmetik ortalama
  - Testin ortalama güçlüğü
 • Ölçme Sonuçları Üzerine İstatistiksel İşlemler
  4. Dağılımların Yorumlanması
  5. Dağılımlar
  6. Standart Puanlar
  7. Sınav Sonuçlarının Nota Çevrilmesi
  8. Korelasyon
  9. Değişken
Pınar Yenice
 • Sınıf Yönetimi yaklaşımları, Sınıf yönetiminin Temel İlkeleri,
  Sınıf Yönetiminde Öğretmenin Rolü ve Görevleri,Öğretmende
  Bulunması Gereken Özellikler
 • Sınıf Yönetimi ve İletişim, Sınıfta etkileşim ve
  Oturma Düzenleri,Öğrencilerin Güdülenmesi
 • Sınıfta Kural belirleme, Sınıfta İstenmeyen Davranışlar
  ve Önleme Yolları

14 Mayıs 2008 Çarşamba

Gürkan YILDIRIMarkadaşlar benim kriterlerimde belki çok belli olmayabilir ama değerlendirme kısmında ciddi problemler yaşıyorum... Bu soru yazmayı bilmediğimden değil de kaliteli yazmaya çalıştığımdan oluyo galiba soru bulamıyorum...
Ayrıca görseller güzel diye olumlu bir değerlendirme gelmişti. Bence bu yaptıklarımızın çok daha iyisini yapabiliriz...Kolay gelsin cümleten...

13 Mayıs 2008 Salı

merve yüksel
Yazılımların genel ortalaması 4.54..

En yüksek not alan ölçüt, 4.92 yle 10. madde (Sayfalar arası bağlantılar(ileri, geri, ana sayfa) işlevseldir.)
En düşük alan ölçütler ise 4.25 le 14 ve 15. maddeler..
14- Süreç sonunda hedeflenen öğrenmeler gerçekleşmiştir.
15- Sonuç konunun önemli noktalarını vurgulamıştır.

Süreç sonunda hedeflenen öğrenmelerin gerçekleşmediğine dair olan genel düşüncenin sebebi, tek bir senaryonun bir konu anlatımı için yetersiz olduğunun düşünülmesidir. Bu yorumları bir kaç öğrenci bana sergi esnasında da ifade etmişti zaten..

Bunun dışında, yazılımlarda zaten çok kısa konu parçacıkları anlatılmaya çalışıldığı için, konunun geçerli bir önemli noktası yoktur.. Bunu anlamamakta ısrar eden değerli eğitim fakültesi öğrencileri, bu maddeye de bu yüzden düşük puan vermişlerdir.

4)Türkçe doğru ve etkili kullanılmıştır.
5)Kullanım ve gezinti kolaylığı sağlanmıştır. (Sayfa başlıkları uygun kullanılmıştır.)
8)Metinsel ifadeler görsel ve eğitsel açıdan etkilidir.
9)Multimedya öğeleri (Resim, animasyon, video, ses) görsel ve eğitsel açıdan etkilidir.

maddeleri de 4. 75 puanla 2. sırada yer almaktadır...

Genel değerlendirme, bir kaç ayrıntı dışında, çok güvenilir olmamakla birlikte iyi yöndedir.

Kemal Bekr Değerlendirme


Değerlendirme
Genel olarak iyi bir ortalama verilmiş,
En düşük notlar F ve H sütunlarında verilmiş
En yüksek ortalama K sütununda verilmiş.
Kendi açımdan değerlendirirsem eğer yüksek notlar verilmiş projelerime. buda iyi bir proje olup olmadığını kanıtlamaz ama fikir edinmemizi sağlıyor.

İrfan ERDAŞ


Genel Ortalama 4.74 çıktı. S2 ve S6 . maddeler diğerlerine göre düşük görünüyorlar. genel ortalama iyi fakat daha iyisi de olabilirdi. s5, s7, s10, s11. maddeler en yüksek derecelendirilmiş maddeler.. Konunun mantıksal sunumunda ve seslendirmede problemler var. Görsel İçerikler ve metinler yeteri kadar etkin kullanılmıştır.

Sinan-Kemal Grafik ve Yorum


Değerlendirme 100 üzerinden 91. En çok değerlendirme kısmının içerikle olan ilişkisi beğenilmiş. En kötü kriter Türkçe nin doğru ve etkili kullanılması. Görsel temaların iyi kullanıldığı, yazılımın anlaşılır olduğu, hedef ve içerik lerin uygun olduğu, mantıksal ve orjinal olduğu, sonuç kısmının önemli noktaları vurguladığı yapılan değerlendirmeden anlaşılmaktadır.

Öztürk Doğan Grafik ve Yorum


Yapılan değerlendirme sonucuna göre ortalama 4.54, en iyi iki kriter 11 ve 15, en kötü iki kriter ise 2 ve üçüncü kriter. Değerlendirme sonuçlarına göre, içeriğin az oluşu ve tek başına yeterli olmadığına yönelik bir görüş hakim. Bana göre değerlendirmelerde şu hususu göz önünde bulundurmamışlardır. Buda; yazılımın küçük konulardan oluştuğu içeriğin de buna göre hazırlanmasıdır. Ayrıca senaryolarında metinsel ifadelerden daha fazla şey anlattığını düşünmemiş olmalarından kaynaklanıyor.

Güler Erkal değerlendirme sonuçları


Elimdeki kısıtlı veriye göre fatma ile yapmış olduğumuz ortak projelerimizin anket sonucunun genel ortalaması 5 üzerinden 4,18. Bu verilere dayanarak 12 ve 13. maddelerin not ortalamasının en düşük olduğu maddeler olduğunu görmekteyiz. Bu maddeler soruların içeriğe uygun ve etkili olup olmadığını ve geri bildirimlerin yeteli olup olmadığını bildiren maddelerdir. Konu sunumunun orjinal ve etkili olup olmadını belirten 3. madde ise en yüksek notla değerlendirilen maddedir. Bireysel hazırlamış olduğum projede ise en zayıf olarak nitelendirelen madde ise 9. yani yazılımın multimedya öğeler açısından etkili olup olmadığını belirten madde.. Diğer maddeler ise genel olarak 4 ve üzerinde notla değerlendirilmiştir.

banu değerlendirme

Yapılmış olan değerlendirme sonuçlarına göre ortalama= 4,34ama yapılan değerlendirme uzman kişiler tarafında değerlendirilmedğinden dolayı çok sağlıklı değil diye düşünüyorum. Tabi yapılan değerlendirme kriterlerinde haklı olarak puan verilen kısımlar da var. eksik görülen 2 madde: yazılım anlatılan konunun anlatılmasında tek başına yeterli mi? ve değerlendirme soruları içeriğe uygun mu. Ben bu 2. eksiğe de hiç katılmıyorum çünkü sorularım tamamen içeriğe uygundu. geri dönütlerim çok iyi değil. en iyi olduğumu düşündükleri noktalar sonuçta konunun önemli yerlerinin vurgulandığı ve multimedya öğelerinin iyi olduğu.
BANU 040623031

Yazılım Değerlendirme Grafiği Hanifi Aksakal


Yaptığım çalışmalar genel olarak beğenilmiş.Ancak s2 beklediğimin altında puan gelmiştir.Animasyon larım şablona gömülünce problem çıkmış.en iyisi s 12.Genel olarak İçerik,Görseller,Değerlendirmeler iyi.Fakat bir konunun seslendirilesi yok(Birey sayısına göre rehberlik).Bunu düzeltmem gerekiyor.Benim projelerimin beğenilmesinde HEDEF KİTLEYE HİTAP EDİŞ ŞEKLİMDEN KAYNAKLANDIĞINI ZANNEDİYORUM.

*** Oğuz DELİCE & İrfan ERDAŞ ***


Grup Ödevlerimiz Sanırım perspektif olarak değerlendirilmiş.
Özellikle 8. madde 4.98 gibi yüksek bir sonuç almış. metinsel ifadeler ve görsel araçlar yeteri kadar etkili sanırım.
Dikkat ve motivasyon eksikliğimiz var.
Konu anlatımında mantıksal düzen eksikliği mevcut.
Geri bildirimler eksik.

Grup ödevlerinin genel ortalaması 4.7 görünüyor.

*** Oğuz DELİCE ***


Genel olarak yorumlar iyi görünüyor ama bu yazılımların çok iyi olduğu anlamına gelmez.
Genel ortalama 4.5 oldukça yüksek. 4. ve 11. maddeler diğerlerine göre çok düşük çıkmış. Mantıksal düzen de ve konu sunumunda düzen eksikliği var. 4. , 8. , ve 15. maddeler en yüksek görünüyor. İmla hatası, görsel ifadeler ve sonuç kısmının yeteri kadar vurgulandığı görülmektedir.

Anket sonuçlarının bu kadar yüksek çıkmasının tek bir sebebi var; çölde susuzluktan kıvranan dervişe bulaşık suyu da ikram etseniz çekinmeden içer ve suyu çok beğenir.

Nurşen Nesli grubu100 üzerinden 92 puan ediyor.Ortalamsı da 4,59 genel olarak projeler beğenilmiş fakat yazılım tek başına yeterli görülmemiş. Geri ibldirimler yetersiz bulunmuş konunun kullanımını iyi ve orjinal bulmuşlar görseller iyi olduğu söylenmiş.

12 Mayıs 2008 Pazartesi

Nurşen KüçüksüleymanGrafik de 93 puan alıyorum. Genel olarak s2 ve s13 soruları yetersiz görülmüş. Bu da şablonun ve bizim konuları anlatma mantığımızla ilgili bir husus. Çünkü gelen öğrenciler genellikle yazılı metinleri konu anlatımı olarak algılıyorlar.Onun dışında iyi. ortalamam 4,64 çıktı.Geri bildirimler daha iyi olabilirdi. Bu da şablonla ilgili bir konu

Merve Yüksel - Zeynep Engin ortak projeler


Proje Temelli Öğretim ve Eşit Aralıklı Ölçek

Yazılımlarım hakkında genel değerlendirme ortalaması: 4,411111.

En düşük not alan ölçüt 3,833 ortalama ile 13. ölçüt.

En yüksek not alan kriterler 4,8 ortalama ile 4 (Türkçe doğru ve etkili kullanılmıştır), 5 (Kullanım ve gezinti kolaylığı sağlanmıştır. Sayfa başlıkları uygun kullanılmıştır), 10. (Sayfalar arası bağlantılar(ileri, geri, ana sayfa) işlevseldir) kriterler.

Projelerim için kullanılan olumlu eleştiriler,
- Resimler destekleyici

Olumsuz eleştiri ise, test ekleyemediğim bir yazılımım için,
- Konu anlatımı ve içerik yetersiz

Grup projelerimizde eksik yanlarımız vardı, bunların en önemlisi ise konu anlatımının senaryo dışında desteklenmemiş olmasıydı. Fakat bu eksikliğin sebebi öykü yapraklarına bağlı kalma zorunluluğumuzdu.

Yasemin Zeynep ENGİN


Rehberliğin ilkelerinden -Gönüllülük-, Gagne'nin Öğrenme Kuramı, Sosyal Öğrenme Kuramı


Yazılımlarım hakkında genel değerlendirme ortalaması: 4,488888889.

En düşük not alan ölçüt 4,1 ortalama ile 3. ölçüt (Konu sunumu orijinaldir).

En yüksek not alan kriterler 4,8 ortalamaları ile 5 (Kullanım ve gezinti kolaylığı sağlanmıştır. Sayfa başlıkları uygun kullanılmıştır), 10 (Sayfalar arası bağlantılar (ileri, geri, ana sayfa) işlevseldir), 15. (Sonuç konunun önemli noktalarını vurgulamıştır) kriterler.

Projelerim için kullanılan olumlu eleştiriler,
- Anlaşılır, Kpss için yeterli,
- İçerik bakımından yeterli şeklindedir.

Olumsuz eleştiri ise, test ekleyemediğim bir yazılımım için,
- Değerlendirme eksik şeklindedir.

Yazılımlarımda değerlendirme kısımlarında eksikliklerin olduğunun bilincindeyim –ki kullanıcılar da bunu belirttiler. Tabi bu eksikliklerde şablondan kaynaklanan taraflarda var. Bunların dışında etkileşimler yeterli düzeyde değil, bunun sebebi de konularımda etkileşim kullanacak mantıklı yerler bulamamamdı. Üniversite düzeyindeki insanlara sürükle-bırak alıştırmaları hazırlamanın etkili olmayacağını düşündüm açıkçası. Zaten ses ve görüntülerle kullanıcının ilgisini ve dikkatini canlı tutabilecek düzeyde olduklarını düşünüyorum.

Emine Arzık başarı grafiği


Bireysel olarak yapılan flash çalışmalarında genel ortalama 4.26 'dır. En fazla değerlendirilen paket öğretici Bilişsel Öğrenme olmuş, genellikle olumsuz değerlendirmeler bu yazılım üzerinde yapılmıştır. Bu yazılımda eksiklik olarak seslendirme yapılmamıştı ancak senaryo sonundaki açıklama ve sonuç kısmındaki senaryo ile ile konunun pekiştirilmesi amacıyla yapılan açıklamanın konunu anlaşılmasında yeterli olabileceği kanaatindeyim. En düşük puanlar ise S2,S7 lerden alınmıştır. (2)Yazılım anlatılan konunun anlaşılmasında tek başına yeterlidir. 7)Yazılım hedefleriyle sunulan içerik birbiriyle örtüşmektedir.)


Grup çalışmalarında ise genel ortalama 4,34'dür. En fazla olumsuz puan alan yazılım İşbirlikli öğrenme konulu yazılımda olmuştur. Genel olarak S1, S6,S10,S13 ve S14 den alınmıştır( 1)Hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarına uygundur.2)Yazılım anlatılan konunun anlaşılmasında tek başına yeterlidir. 6)Yazılım, dikkat ve motivasyon açısından etkilidir. 10)Sayfalar arası bağlantılar(ileri, geri, ana sayfa) işlevseldir. 14)Süreç sonunda hedeflenen öğrenmeler gerçekleşmiştir. 15)Sonuç konunun önemli noktalarını vurgulamıştır.Bu sonuçlara göre anlatılmak istenen konu yazılımda tam anlamı ile yararlı bir şekilde verilememiştir.

Cihat Özdemir. Kötü Bötecii:):)1) 4,33 Genel Kitlenin Eğitim İhtiyaclarını Tam Karşılamasada yeterli seviyeye uygundur diyebilirim

2) 4,11 Yazılım anlatılan konuda tek başına yeterlidir ama eksiklikleri vardır.
3) 4,56 Konu Sunumunu Orjinal Görmüş Ankete Katılanlar Sevinçliyim ama daha fazla çalışmam Lazım

4) 4,56 Türkçem de ortalamanın altında kalmış az bir farkla. Diksiyon kursları şart sanırım Böteciler için ne yapalım ona da katılacaz..

5 ) 4,39 Sayfa Başlıkları Uygun Değil mi.?? ben bundan bişey anlamadım.. Neyse dikkatimden kaçtı herhalde
6 ) 4,61 Motivasyon değerlendirilmesinde başarıyı yakalamışım sevindirici.
7) 4,72 Hedeflere uygun bulunmuş yazılımım Sevindim
8) 4,44 Metinler ve görsellere biraz daha dikkat etmem gerekecek anlaşılan

9 ) 4,78 Resimlerin öğretimsel boyut açısından başarıyı yakalayabildiğini söyleyebilirim
10) 4,83 Şablonda katkım yoktu . Latih hocamın başarısı diyebilirim.
11) 4,56 Konu sunumlarında mantıksal düzen açısından problemim yok sanırım
12) 4,67 Değerlendirme sorularına dikkat etmem gerekecek
13 ) 4,33 Geri bildirimler hepimizin sorunu sanırım . Dikkat edilmesi gerekiyor
14) 4,33 Hedeflenen öğrenmeler gerçekleşmemiş sanırım böteci bakış açısı yetersiz kalmış. Çalışmak lazım. Hedef kitleye inememişiz.
15) 4,78 Konunun Önemli noktaları vurgulanmıştır. Sevindirici.

Sara İncesu Başarı Grafiği

yazılımda en düşük puan alan iki kriter 2 ve 14
kriter2)Yazılım anlatılan konunun anlaşılmasında tek başına yeterlidir.
kriter14)Süreç sonunda hedeflenen öğrenmeler gerçekleşmiştir.
Bunun sebebi kitapta yazılmış hazır bilgileri almaya alışkın zihniyetler...
yazılımda en yüksek puan alan iki kriter 10 ve 15
kriter10)Sayfalar arası bağlantılar(ileri, geri, ana sayfa) işlevseldir.
kriter15)Sonuç konunun önemli noktalarını vurgulamıştır.
yazılım genel olarak beğenildi görsel ve işitsel öğelerin etkili olduğu söylendi fakat değerlendirme kısmındaki soruların azlığından şikayet edildi ki bu da zaten anlatılan konunun kısalığından kaynaklanıyor..

Duygu Zeynep Sara

En düşük puan alan kriterler 2 ve 10;
kriter2)Yazılım anlatılan konunun anlaşılmasında tek başına yeterlidir.
kriter10)Sayfalar arası bağlantılar(ileri, geri, ana sayfa) işlevseldir.
Bunlardan başka 13)Geri bildirimler yeterlidir.
14)Süreç sonunda hedeflenen öğrenmeler gerçekleşmiştir kriterleri de düşük gelmiştir. Buna rağmen genel ortalamamız 4.59' dur.
En yüksek puan alan kriterler 4 ve 11
kriter4)Türkçe doğru ve etkili kullanılmıştır.
kriter11)Konu sunumu mantıksal bir düzen içerisinde kurgulanmıştır.
genel olarak yazılım beğenilmiş. kullanıcı görüşleri;
"Yol Gösterici ,Vurgulu İçerik"
"Animasyonlar Çok Güzel"
"Animasyonlar Fena Değil,Seslendirme daha ii olabilir"
"Kullanım Kolaylığı"
kitaptan hazır bilgi almaya alışkın kullanıcılar senaryolara fazla ilgi göstermeseler de görsel ve işitsel öğelerin dikkati arttırdığını söylediler...

Yazılım Değerlendirme Grafiği Kenan Danışır

ortalama: 4.32
Değerlendirme genel olarak iyi fazla bir eksiklik yok . En düşük sorular; s2 (bu sorularda Yazılım anlatılan konunun anlaşılmasında tek başına yeterlidir) s3( Konu sunumu orijinaldir). en yüksek sorular; s5 (Kullanım ve gezinti kolaylığı sağlanmıştır.( Sayfa başlıkları uygun kullanılmıştır)) ,s15(Sonuç konunun önemli noktalarını vurgulamıştır.)

Büşra Demirci Başarı Grafiği ve Değerlendirme


genel ortalama=4,5
yüzde olarak=90
en yüksek madde=s4
en düşük değerlendirme maddesi=s2
değerlendirme= Projelerim tasarım, görseller açısından çok beğenilmiştir. İçerik fazla detaylı bulunmamıştır. Yazılım tek başına yeterli olduğunu düşünmemektedirler. Konunun senaryolar eşliğinde sunumu beğenilmiştir. Konu sunumunda ses kullanılması ve etkileşimler çok beğenilmiştir. Gezinti kolaylığı iyidir. Geri dönütleri yetersiz olarak görmüşler. Test sorularında yanlış cevapları da görmek istemektedirler. En çok beğenilen madde de Türkçe'nin doğru ve etkili kullanılmış olmasıdır.

Fatma- Güler Değerlendirme Grafiği

Değerlendirme ortalaması 4.18. 4 kez değerlendirilmiş. Bu değerlendirme değerlendiren açısından objektiftir :d en yüksek puan konu sunumu orijinalliğine dikkat ve motiviasyon etkililiğine verilmiş :4.75-4.5 en düşük puan değerlendirmenin içerikle örtüşmesi ve geri bildirim etkililiğine verilmiş:3,5

Fatma Nur BİRE değerlendirme sonucu

Değerlendirme sonucu hakkında söylenebilecek fazla bir şey yok çünkü bir yazılımım sadece bir kere değerlendirilmiş onun ortalamasıda 4.46.Değerlendirilen yazılım etkileşim ve ses yeterli değildi diyebilirim.Ancak konunun sunumu ve değerlendirme soruları yeterli ve etkiliydi.(Orta Öğretimde Rehberlik)
geri bildirimler orijinallik,etkililik, görseller ve motivasyon gibi özellikler açısından ortalama 5 geri bildirimler sonuç bölümünün etkililiği hedef ile içeriğin örtüşmesi, türkçe kullanımı ve sayfalar arası geçiş kolaylığı açısından ortalama4

Ortalama:
4,46
En yüksek
5
En düşük
4

MUTLU AYDIN BAŞARI GRAFİĞİ


Genel ortalama: 4,36
100 üzerinden :88
En düşük değerlendirme maddeleri: s2-s8
En yüksek değerlendirme maddeleri: s5-s11
Değerlendirme:
Benim yazılımlarımda Konu İçeriği Yetersiz, Animasyonlar orijinal Değil,Gerçekçi Değilmiş. Anket sonuçlarına göre yazılımlarımı tekrar gözden geçireceğim

Neslihan Şentürk

Benim ödevlerimde hedeflerimi tam açıklayıcı bulunmamıştır.Yazılılım tek başına yeterli olduğunu düşünmemektedirler. Konunun sunumu beğenilmiştir.Kelimeler etkil ve açıktır. Gezinti kolaylığı iyidir. Hedeflerle örtüşmekte ayrıca dikkati ve motivasyonu iyi.Metinlerin ifadeleri iyi.Aslında genel olarak iyi sadecesayfaalr arası bağlantıları sorunlu bulmuşlar birde geri bildirimler yetersiz olarak görmüşler. ortalama: 4,09333 100 üzeinden 80
en çok beğenilmeyen s2 ile s13

selçuk kaya başarı grafiği

.
genel ortalama=4,4
yüzde olarak=88
en yüksek maddeler=s3,s4,s5,s7,s8,s10,s13
en düşük değerlendirme maddesi=s15
değerlendirme=s15 maddesinin düşük olması nedeniyle sonuç bölümünün yeterli olmadığını vurgulanmış.Diğer bölümler 4 ve üzeri puanlandığı için kendi adıma yeterli görüyorum.

SELÇUK KURT BAŞARI GRAFİĞİ

Genel Ortalama: 4,6
100 Üzerinden 92
En düşük değerlendirme maddeleri: 2s-s11
s2: Yazılım anlatılan konunun anlaşılmasında tek başına yeterlidir.
s11: Konu sunumu mantıksal bir düzen içerisinde kurgulanmıştır.

En yüksek değerlendirme maddeleri: s5-s8
s5: Kullanım ve gezinti kolaylığı sağlanmıştır.
s11: Konu sunumu mantıksal bir düzen içerisinde kurgulanmıştır.

Yaptığım yazılımlarda anket sonuçlarına göre en düşük not alan bölüm değerlendirme bölümü. Yani yeterince değerlendirme soruları konulmamış.Bende bunun farkındaydım fakat soru eklemede sıkıntı çekmiştim bu yüzden ekleyememiştim. Arkadaşlarımız bu sıkıntıyı özellikle anketlerin altına not düşmüşler düzelteceğim inşallah.
Leyla SUYABATMAZ başarı grafiği
* Genel Ortalama: 4,386667

* 100 Üzerinden Not 88

* En düşükdeğerlendirme maddeleri
s2 - s13

* En yüksek değerlendirme maddeleri
s10- s1- s4 - s5 - s11- s15
Kriterler
1)Hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarına uygundur. 2)Yazılım anlatılan konunun anlaşılmasında tek başına yeterlidir. 4)Türkçe doğru ve etkili kullanılmıştır. 5)Kullanım ve gezinti kolaylığı sağlanmıştır. (Sayfa başlıkları uygun kullanılmıştır.) 10)Sayfalar arası bağlantılar(ileri, geri, ana sayfa) işlevseldir. 11)Konu sunumu mantıksal bir düzen içerisinde kurgulanmıştır. 13)Geri bildirimler yeterlidir. 15)Sonuç konunun önemli noktalarını vurgulamıştır.


Değerlendirme:
Yazılım kulaklık kullanılmadığı veya hızlı bir şekilde geçildiği için tek başına yeterli gelmemiş olabilir. Çünkü bazıları kulaklık olmadan incelendi bundan dolayı hızlıca geçilenler de oldu. Aksi halde ben konunun anlaşılması için yazılımımı yeterli görüyorum. Geribildirimlerde de doğru-yanlış etkileşimleri yapmıştım. Yanlış neden yanlış diye gerekli açıklamayı da geri dönüt olarak verdiğim için geri bildirimlerimi yeterli buluyorum.
Diğer maddeler de zaten beğenilmiştir.

s1(4,466667) s2,(4) s3( 4,333333) s4(4,466667) s5(4,666667) s6(4,266667) s7 (4,533333) s8(4,4) s9(4,333333) s10(4,733333) s11(4,666667) s12( 4,4) s13 (3,933333) s14(4,133333) s15(4,466667 )
Meryem AKÇAYIR başarı grafiği

en düşük değerlendirilen anket kriterleri
2)Yazılım anlatılan konunun anlaşılmasında tek başına yeterlidir. (3,8)
13)Geri bildirimler yeterlidir. (4,1)

en iyi değerlendirilen anket kriterleri
4)Türkçe doğru ve etkili kullanılmıştır. (4,7)10)Sayfalar arası bağlantılar(ileri, geri, ana sayfa) işlevseldir. (4,7)
15)Sonuç konunun önemli noktalarını vurgulamıştır. (4,8)

sonuç olarak;
2. kriter için; var olan projelerim küçük paket öğretici niteliğinde olduğundan ve diğer bölüm öğrencilerinin senaryolu anlatımı pek önemsememesinden olduğunu düşünüyorum. 3. kriter için; geri bildirimler sadece görsel destekli idi . sesli yada metinsel olarak desteklenmesinin de daha iyi olacağını gördüm.
diğer kriterler projelerde yeterli seviyede beğenilmiş. bi kaç düzeltmesinin yetişememesine rağmen.
konunun anlaşılması için yeterli seviyede bir sonuç , konu anlatımında türkçe kullanımı ve etkinlikler, konu içi eklentilerin kişiyi rehbere ihitiyaç duymadan yönlendirmesi en çok beğenilen noktalardır.
genel ortalama 4,48. (100 üzerinden 90)
s1(4,3 ) s2(3,8) s3 (4,6) s4(4,7) s5(4,5) s6(4,2) s7(4,6) s8 (4,6) s9 (4,6) s10(4,7) s11(4,6) s12(4,5) s13(4,1 ) s14(4,6 ) s15(4,8)